Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

Verbonden in Christus

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met directe ingang maximaal 30 personen per viering.

Mondkapje dragen tijdens viering.

In een brief heeft het bisdom bovenstaande maatregelen bekend gemaakt, Naar aanleiding hiervan heeft het pastoresteam een brief opgesteld, zie hier de brief van het pastoresteam.

Aanmelden voor de vieringen blijft verplicht, dit kan digitaal, telefonisch of bij aanvang van de viering bij de kerkdeur.

Het heeft de voorkeur dat u zich voor de viering telefonisch of via de website aanmeldt om de doorstroom te bevorderen bij het begin van de viering.

Klik hier voor verdere informatie over het aanmelden.

Na het verschijnen van de Paulusbrief van 1 maart jl. bleek dat de H. Hart en H. Georigiuskerk van Bredevoort niet op 1 april 2021 zal worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar, maar op 1 juni 2021.

De laatste eucharistieviering is wel zoals in het artikel werd aangekondigd op zondag 28 maart 2021 (Palmzondag). 

 

Bouwen aan de kerk van de toekomst: Verbonden in Christus
Op 1 januari is parochie HH. Paulus en Ludger officieel van start gegaan. We zijn één parochie met 16 geloofsgemeenschappen. Een nieuw parochiebestuur is aangesteld.  De komende maanden zullen zij zich voorstellen en presenteren. Natuurlijk wordt het proces van bouwen aan de toekomst van de parochie voortgezet. Het pastorale team was sinds 01-07-2017 al voor beide voormalige parochies benoemd. Op 10 januari hebben we pastor Den Hartog uitgezwaaid. Hij heeft zijn werkzaamheden als pastoor van de parochie Sint Jan de Doper, Mijdrecht e.o., inmiddels opgepakt. Met een kleiner pastoraal team gaan we in de Oost-Achterhoek verder. De parochiefusie en de nieuwe teamsamenstelling zijn o.a. aanleiding geweest om het pastorale beleid voor de komende jaren opnieuw vast te leggen. De pastores kozen als thema “Verbonden in Christus”. In dit artikel gaan de leden van het pastorale team in op enkele onderdelen van dit beleidsplan. Wat is het fundament waarop de kerk van Jezus Christus in de Oost-Achterhoek gebouwd wordt? Hoe wordt parochievernieuwing zichtbaar en wat betekent dat allemaal voor lokale geloofsgemeenschappen waar ook nog kerken gaan sluiten?

 

De parochie maakt een nieuwe start.
Eigenlijk gaan we pastoraal verder op de weg die in 2018 al is ingeslagen. Met het motto “Met gelovig vertrouwen de toekomst! “ is een situatie geschetst waarin het niet meer mogelijk blijkt om de parochie organisatie in stand te houden. In kerk en samenleving is er veel veranderd. Veel van de vanzelfsprekendheden rond geloven en kerk zijn weggevallen. Veel mensen geven aan wel te geloven, maar hebben daar de kerk niet (meer) voor nodig. Dat merken we in lokale betrokkenheid bij vieren, deelname aan de sacramenten en het vrijwilligerswerk.  Samenwerken in een aangepaste parochieorganisatie, gericht op de kern van ons geloof, met de mogelijkheden die er zijn.

Vertrouwen dat het God zelf is die met ons meetrekt en ons helpt bij het bouwen van geloof en kerk. Voor een parochie, met haar 16 geloofsgemeenschappen, gaat het Godsvertrouwen dat zichtbaar, ervaarbaar wordt in de manier waarop een parochie als gelovige gemeenschap functioneert. Het fundament voor de kerk van de toekomst ligt in het persoonlijke geloof in God. Daarbij mogen we vertrouwen op de kracht en bijstand van de Heilige Geest. 

De huidige situatie waarin wij ons bevinden roept veel vragen op.
Nu we de kwetsbaarheid in ons leven ervaren, krijgen we – misschien wel sterker dan voorheen – ook een intensere kijk op ons eigen falen en hebben we de behoefte aan uiting, een bemoedigend woord én vergeving.
Jezus gaf Hij aan zijn Kerk een prachtig geschenk: het sacrament van de verzoening.
We kunnen bidden om vergeving, maar als we uitspreken wat op ons drukt mogen we horen dat we aan Gods vergeving niet hoeven te twijfelen. Deze is écht, wanneer we ons hart openen, berouw hebben en het voornemen uitspreken om ons leven te beteren.
Ter voorbereiding op de paastijd is er biechtgelegenheid:
Groenlo

  • elke vrijdag, voor of na de eucharistieviering van 9.00 uur;
  • zaterdag 3 april, van 17.00 tot 18.00 uur;
  • zondag 11 april (Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid), van 15.00 tot 16.00 uur.

Lichtenvoorde

  • zondag 21 maart, na de eucharistieviering van 11.00 uur;
  • donderdag 1 april, na de eucharistieviering van 19.00 uur, tot 21.30 uur

Pastoor De Jong is aanwezig, ook voor een kort gesprek.
De biecht of een gesprek kan plaatshebben in het kerkgebouw, in een spreekkamer of indien daar noodzaak voor is bij u thuis.
Buiten bovengenoemde tijden kunt u altijd rechtstreeks contact opnemen om af te spreken.
U bent welkom!
Pastoor H.A.M. de Jong, tel. 06-12379793

Nieuws van het parochiebestuur n.a.v. de bestuursvergadering van 27 februari 2021:

Pastoraal

  • Het pastoraal team is bezig met de organisatie van het Paastriduüm (Witte Donderdag tot en met Pasen) met corona beperkingen. Mgr. Woorts is dit jaar beschikbaar zodat in Lichtenvoorde én Groenlo het Paastriduüm gevierd kan worden.
  • Diaken C. Peters is bezig met een project rond geloven in de dorpen met of zonder een kerkgebouw.
  • Het pastoraal team werkt aan uitvaartbeleid rond afscheidsvieringen. Wordt vervolgd.
  • Pastoraal team en bestuur werken in overleg met het bisdom aan een plan om te kijken hoe het pastoraal team versterkt kan worden.

klik op poster vier pasenPasen valt in 2021 op 4 en 5 april. Omdat de kans heel groot is dat er dan nog steeds beperkende maatregelen gelden in verband met de coronapandemie, roepen de Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren wanneer er geen plek is in de kerk. Ze doen dit op de speciale website www.vierpasen.nl die op Aswoensdag, 17 februari, online is gegaan. De site biedt links en downloads om de Veertigdagentijd én Pasen ook thuis optimaal te beleven en te vieren. U vindt er onder andere een liturgieboek bij vieringen in de veertigdagen- en paastijd, Paus Franciscus in de veertigdagen en Vastenactie.

Boardingschool Keren Eritrea

QR code vastenactieZoals vorig jaar hebben we ook dit jaar een verzoek van het Bisdom Keren in Eritrea gekregen om het hieronder omschreven project te ondersteunen in de vastentijd van 2021.
Dit project wordt gecoördineerd door één van onze parochianen uit Eibergen.

In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn geen middelbare scholen. Dat is de reden waarom studenten naar de dichts bijgelegen stad moeten reizen om hun school/opleiding voort te zetten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

 
"Het moet nog allemaal bij me landen", zegt een parochiaan. En de twee pastores kijken bedrukt als ze de Antonius van Paduakerk uitlopen. Op het feest van Maria Lichtmis waarop hoop en groei van de kerk gevierd worden, is de Vragenderse kerk van de eredienst onttrokken.
 
 
Dit gebeurde met een laatste aanbidding van het Allerheiligste waarna de drie altaren werden ontbloot, de relieken werden opgeborgen, het evangelieboek naar de sacristie werd gebracht en de kaarsen werden gedoofd. Ook de cantors bliezen de aftocht van de koorzolder.
 
 
Diaken Cor Peters zei aan het begin van de dienst: "We staan op het kruispunt van wegen over geloven en kerken sluiten" en vertelde dat er talloze momenten waren dat ze dachten dat alles voorbij was, maar het geloven ging door omdat het in de mensen zit. De geloofsgemeenschap in Vragender blijft verbonden met de andere locaties in de parochie en zodoende is dit einde ook een nieuw begin. "We zoeken naar andere wegen: parochianen, houd elkaar vast. De kracht van de Gods heilige Geest laat ons leiden naar nieuwe wegen."
 
 
Op de website http://kerk.vragender.com/ kunt u deze historische gebeurtenis terugkijken. De livebeelden komen van 3 tv-camera's geregisseerd door camerajournalist Bas Lageschaar van Bas & Beeld uit Vragender. Sander Slutter van Vedan Holding eveneens uit Vragender is de technicus.
 
 

EERSTE COMMUNIE 2021
Het pastorale team en de werkgroep zetten zich in om de voorbereiding op een bijzonder moment in het kinderleven door te laten gaan: het gaat om het ontvangen van de eerste heilige communie.

We zijn heel blij dat we begin juli 2020 alsnog middels een noodplan de communicantjes van 2020 fijne vieringen hebben kunnen aanbieden. Het was even aanpoten en creatief zijn, maar het is gelukt.
Reacties achteraf waren positief en bemoedigend. Dat doet goed.

Daarom hebben we als team gemeend die bijzondere dag voor de kinderen ook niet over te slaan in 2021, noch uit te stellen naar het einde van dit jaar 2021.
Door de coronamaatregelen hebben we weliswaar het voorbereidingsprogramma voor 2021 moeten aanpassen. Maar we zijn toch van start gegaan. Alle ouders hebben inmiddels een online ouderinformatie ontvangen met een PowerPoint presentatie in het najaar 2020. Alle aanmeldingen, betalingen, bestellingen en overige voorbereidingen zijn gedaan. Ook hebben alle ouders een programma overzicht en nadere informatie ontvangen.

In het weekend van 29 en 30 mei 2021 zullen we afhankelijk van de dan geldende omstandigheden en de toegestane aantallen bezoekers in een viering speciale eerste communievieringen plannen. Steeds met de mogelijkheid voor de familie en de vrienden om deze vieringen online thuis mee te vieren. Het zullen vieringen zijn met een digitale liturgie voor de kinderen, daar we daarmee in 2020 een positieve ervaring hebben opgedaan. Het niet mogen zingen kan daarmee ook ondervangen worden door inhoudelijke filmpjes en liedjes, hetgeen bij de kinderen helder binnenkomt en beter beklijft. Zij leven immers in een beeldcultuur en digitale wereld.

EERSTE COMMUNIE 2022
Sommige ouders hebben ervoor gekozen om de eerste communie uit te stellen voor hun kroost.
Dat kan ook omdat aanmelden en meedoen mogelijk is vanaf minimaal groep 4 of ouder …
Sommige ouders hebben gekozen om twee of meer broertjes/zusjes tegelijkertijd aan te melden in een volgend traject in 2022. We zien jullie graag volgend jaar!

Aanmelden voor het nieuwe traject kan vanaf september 2021 bij het parochiesecretariaat.
Op de website staat t.z.t een digitaal aanmeldingsformulier.

 

HEILIG VORMSEL
Het Heilig Vormsel en het voorbereidingsweekend moesten we in het najaar 2020 uitstellen, uit zorg en liefde voor ieders gezondheid. De beperkingen maakten dat we er geen ‘feestje’ van konden maken en we willen juist graag dat jongeren zich zo’n speciaal weekend als heel mooi en enthousiast zullen herinneren. We hebben een nieuwe datum vastgesteld en de ouders daarvan op de hoogte gesteld. Het eerste weekend van juni 2021, vrijdag 4 t/m zondag 6 juni 2021 gaan we proberen dit in te halen. We hopen op mooi weer, zodat we ook buiten royaal de ruimte hebben voor activiteiten.
Een week later op zaterdag 12 juni 2021 om 19.00 uur zal  bisschop Mgr. Woorts naar Groenlo komen om het Sacrament toe te dienen aan onze jongeren.

Voor de nieuwe groep, jongeren vanaf de huidige groep 7 of ouder, kan aangemeld worden via parochiesecretariaat tot 15 juni 2021. Op de website staat een digitaal aanmeldingsformulier 2022.

'Met een lach en een traan' is het 150-jarige jubileum van de kerk in Vragender gevierd. Op 2 februari 19.00 uur is er een laatste bijeenkomst in de kerk wat drukte op de vreugde. Op dat officiële uur wordt de Antonius van Padua kerk van de eredienst onttrokken en zal het in de loop van het jaar een andere bestemming krijgen in het dorp.

Frans Dorresteijn zei aan het begin van de jubileumviering: "Ons kerkgebouw verdwijnt, maar God blijft in Vragender." Bennie Schilderink vertelde over de geschiedenis in een woord- en gebedsdienst. Meer dan 2500 kinderen zijn er in al die jaren gedoopt, 735 huwelijken gesloten en 1100 parochianen ter ruste gelegd op de naastgelegen begraafplaats. Pastoor De Jong zei in de overweging dat geloof en beleving gepaard gaat met pieken en dalen verwijzend naar de geschiedenis van het dorp.

‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’

Brief voor de Veertigdagentijd 2021

Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus onze Heer,

We leven in zware tijden. Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op ons afkomen. Het blijft voorlopig ‘alle hens aan dek’. Ook het kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een strikt protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen bij een viering.

In deze onwerkelijke, want bizarre, werkelijkheid begint met Aswoensdag de Veertigdagentijd waarin wij ons voorbereiden op het hoogfeest van Pasen. Van oudsher vraagt de Veertigdagentijd ons om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is een periode van verstilling, bezinning en onthouding. Onthouding kan in de huidige omstandigheden een overbodige oproep lijken: we leven immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het (openbare) leven ligt grotendeels stil. Veel scholen zijn dicht, bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn gesloten, de mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen is zeer beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen voor hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds ernstig ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze ziekte. Er heerst verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in de laatste plaats ook bij veel kinderen en jongeren. Hoe vinden we in die omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe de Veertigdagentijd ons oproept?

Al vele jaren organiseert de Oecumenische Raad van Beltrum, Groenlo en Lievelde op de zondagen van de veertigdagentijd tegen het vallen van de avond een oecumenisch avondgebed. Dit jaar vinden ze plaats in de Christus-Koningkerk in Lievelde op 21 – 28 februari en 7 – 14 – 21 – 28 maart. Om 17.00u komen we bij elkaar om in stilte, gebed en zang woorden van de Schrift te overwegen en zo tot rust te komen en samen op weg te gaan naar Pasen. De woorden van het Onze Vader zijn dit jaar het thema van onze overwegingen en meditatie. U bent van harte uitgenodigd. Van tevoren reserveren is niet nodig. Alle maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan worden in acht genomen.

De r.-k. kerk van het H. Hart en St.-Georgius in Bredevoort gaat sluiten. In overleg met de plaatselijke beheercommissie wil het parochiebestuur aan de Aartsbisschop van Utrecht vragen om in april 2021 de kerk aan de eredienst te onttrekken. Inmiddels is er een koper, die onder andere plannen heeft voor een boekenkerk. De kerk is gebouwd in 1876 en is een van de eerste neogotische kerken in de Achterhoek van kerkarchitect A. Tepe.

Na een gehouden parochieavond waarop de motieven naar voren kwamen is er op donderdag 18 februari een hoorzitting. In deze zitting kunnen leden van de geloofsgemeenschap bezwaren tegen de onttrekking inbrengen. Deze eventuele bezwaren worden vastgelegd en in een verslag naar Utrecht gezonden. De Aartsbisschop neemt vervolgens een besluit.

In verband met de avondklok begint de hoorzitting op 18 februari in de kerk om 19.00 uur.

Zoals vorige jaar hebben we ook dit jaar een verzoek van het Bisdom Keren in Eritrea gekregen om het hieronder omschreven project te ondersteunen in de vastentijd van 2021. Dit project wordt gecoördineerd door één van onze parochianen uit Eibergen.
In de meeste omliggende dorpen van de stad Keren zijn geen middelbare scholen. Dat is de reden waarom studenten naar de dichts bijgelegen stad moeten reizen om hun school/opleiding voort te zetten. Dit is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Want iedere dag naar de stad reizen is voor velen niet haalbaar vanwege de grote afstand die de studenten moeten afleggen. In de stad een kamer huren is ook niet voor iedereen even makkelijk aangezien de economische situatie van de dorpelingen, de schaarste aan woonruimte en de hoge huurkosten een belemmering vormen. De enige optie voor de ouders is hun kinderen thuis te laten blijven.
Om kinderen toch een opleidingskans te bieden probeert de RKK in het Bisdom Keren een oplossing te bieden door een boardingschool (kostschool) als een verblijfsmogelijkheid aan te bieden voor de allerarmste kinderen uit de omliggende dorpen. Zij hoeven hun studie niet te onderbreken vanwege gebrek aan onderdak. Er is een commissie die de situatie van het gezin bestudeert en kijkt of de student in aanmerking komt. Er is plaats voor één kind per gezin zodat de mogelijkheid voor ieder gezin gelijk blijft.
Het Vastenactieproject bestaat uit de renovatie van een bestaand gebouw. Als het volledig gerenoveerd is, zal dit gebouw verblijf- en studeer ruimte bieden voor ongeveer 65-70 leerlingen per jaar.

Op 8 december kondigde paus Franciscus voor de Kerk een Jozefjaar af om de devotie tot Sint Jozef te bevorderen. Het is honderdvijftig jaar geleden dat Paus Pius IX Sint Jozef uitriep tot beschermheilige van de katholieke Kerk. Dit Jozefjaar duurt nog tot 8 december 2021.

Sint Jozef is in veel opzichten een toonbeeld van vertrouwen, ook en juist in onzekere tijden, zoals in deze tijd waarin de coronapandemie heerst en de Kerk in ons land voor grote uitdagingen staat.

Paus Franciscus heeft naast dit kerkelijke Jozefjaar ook extra aandacht gevraagd voor zijn apostolische exhortatie ‘Amoris Laetitia’ (De vreugde van de liefde) uit 2016 over huwelijk en liefde in het gezin.

In de Calixtusbasiliek in Groenlo wordt het Hoogfeest van Sint Jozef gevierd op vrijdag 19 maart met een eucharistieviering om 9.00 uur, voorafgegaan door een half uur eucharistische aanbidding.
Op zondag 21 maart is er om 17.00 uur een Sint Jozeflof in de basiliek, met Jozefliederen en een moment van uitstelling en aanbidding van het Heilig Sacrament. Reserveren van kerkbezoek kan via deze website bij het overzicht van de vieringen.
De vieringen worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl.

Paus Franciscus schrijft zo mooi in de brief waarin hij het Sint Jozefjaar aankondigt:

“God vindt altijd een manier om ons te redden, mits we dezelfde creatieve moed tonen als de timmerman van Nazareth, die in staat was om een probleem om te zetten in een mogelijkheid, door altijd op de goddelijke voorzienigheid te vertrouwen.”

Daar mogen we ons aan optrekken.

 Pastoor H.A.M. de Jong

Als er iets te vieren is in het leven, dan bereiden we ons daarop voor. Of dat nu een verjaardag of bruiloft is, een buurtfeest of de jaarlijkse kermis. We nemen er de tijd voor hoe we dat zullen gaan doen, wie er uitgenodigd worden, wat het thema en boodschap zal zijn. Je hebt tijd nodig om je voor te bereiden, om in de goede sfeer te komen.

Vroeger heette de tijd voor Pasen vastentijd. Het getal veertig heeft diepe Bijbelse wortels en verwijst behalve naar vasten ook naar gebed, boete, vergeving en verzoening, onderdrukking en bevrijding, leven en dood. De toon voor de veertigdagentijd wordt op Aswoensdag al gezet met de lezingen van die dag. De eerste lezing uit Joël (2, 12-18) is een hartstochtelijke oproep om tot God terug te keren.  De antwoordpsalm (51) is een gebed van iemand die zijn tekortkomingen bewust is; “Vergeving, Heer, want onze schuld is groot”. De apostel smeekt ons in Christus’ naam ons met God te verzoenen. Mattheus wijst ons in zijn evangelie (6, 1-6.16-18) op de verborgenheid als de plaats waar God ons liefdevol en barmhartig aan ziet.

Maar de periode die met Aswoensdag begint, is veel meer dan alleen maar vasten. Terecht kunnen we ons afvragen wat tegenwoordig met vasten bedoeld wordt. Verstaan wij nog de kunst van een sober leven, af te zien wat al te overbodig is?

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

Geen evenementen